ANBI

Street Art Museum Amsterdam is de non-profit stichting.

De Stichting heeft ten doel: het verspreiden en ontwikkelen van hedendaagse kunst middels openluchttentoonstellingen in stedelijke gebieden, alsook het bevorderen van een sociaal platform voor culturele uitwisseling tussen alle leeftijdsgroepen, in een duurzaam financieringsmodel dat nieuwe talenten in de kunst stimuleert en de jeugd inspireert.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Visie

De SAMA collectie is een krachtige bron voor allerlei culturele, economische en sociale activiteiten. De collectie groeit, de toeristische belangstelling groeit en de bestuurlijke belangstelling groeit, zowel lokaal als nationaal.

Onze visie is dat we al deze kansen in samenhang met elkaar gaan uitwerken dan krijgt Amsterdam Nieuw West een eigen uniek en openbaar Kunstplatform. De bewoners van het stadsdeel zien niet alleen de schoonheid maar ook de waarde ervan in en gaan de kansen die zich aandienen gebruiken. 

Doelen periode 2016-2020

De missie en onze visie op hoe we deze missie het beste kunnen verwezenlijken, hebben we geconcretiseerd in onderstaand meerjarig (2016-2020) projectprogramma. De belangrijkste doelen zijn hierna verwoord.

1.    Groei collectie SAMA Nieuw West

De huidige collectie bestaat uit zo’n veertig kunstwerken. Voor de komende drie tot vier jaar komen er jaarlijks 7-10 schilderingen bij in Nieuw West, waaronder een volledige collectie op de Pilaren van station Sloterdijk.

De kwaliteit van de SAMA collectie is geborgd doordat SAMA is ingebed in een brede (inter)nationale context, er zijn contacten met voorbeeldprojecten in het buitenland, Er is betrokkenheid van belangrijke Street Art kunstenaars en lokale beleidsmakers. Door dit netwerk kunnen we artistiek kwalitatief steeds de beste kunstenaars aan ons binden.

2. Uitbreiding van buurtactiviteiten

Ieder nieuw werk ontstaat interactief met de bewoners die bijvoorbeeld uitkijken op het nieuwe werk of die in het gebouw wonen waarop een werk wordt aangebracht. SAMA onderhoudt ook in de jaren na de realisatie van de werken contact met deze bewoners en nodigt ze uit voor SAMA activiteiten. We willen de komende jaren  meer voor deze bewoners organiseren, samen met lokale instellingen (zoals de OBA). 

3. Ontwikkeling toeristische belangstelling

SAMA is op veel toeristische platforms actief. SAMA is als een van de weinige Nederlandse initiatieven aanwezigheid op Google Cultural Institute. Dat platform genereert internationale belangstelling. Maar er is nog veel meer mogelijk. Een Urban Tour is een aantrekkelijke toeristische activiteit. Er zijn nog vele kansen om Nieuw West en de collectie te promoten. We sluiten heel goed aan op het programma  van het College van B&W, om de toeristen meer over de stad te spreiden.

4. Organisatieontwikkeling

De organisatie, die nu nog bestaat uit vrijwilligers en onbetaalde beroepskrachten wordt professioneel opgezet als projectorganisatie.

Bestuur en directie zorgen voor een transparante organisatie, waarbij Cultural Gouvernance uitgangspunt is. Realisatie medio 2015

Strategie

We staan voor een serieuze uitdaging om dit ambitieuze programma voor 2016-2020 uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisatie de financiële mogelijkheid krijgt om de noodzakelijke professionalisering vorm te geven. Want de afgelopen jaren dreven we op de inhoudelijke en uitvoerende werkkracht van de oprichter en directeur van SAMA.

Om deze ambitie te realiseren bouwen we aan een goed opgezette projectorganisatie, waarbij de onderhanden projecten uitgezet kunnen worden en tot een kwalitatief goed resultaat leiden. Een organisatie die zorgt voor sluitende projectbegrotingen. Een organisatie die in staat is om ook de internationale en institutionele kansen uit te buiten in financiële en inhoudelijke zin (zie onder andere het Schiphol project).

Het bestuur start in 2016 een fondswervingscampagne die moet zorgen voor een financiële basis van de stichting voor de komende jaren (tot en met 2020) We bouwen een compacte professionele organisatie, die als spin in het web de realisatie van de doelen ter hand neemt.

Publieke en culturele context

Onze uitvalsbasis is Amsterdam Nieuw-West, een van de mooiste voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. Gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Inwoners van de stad verhuisden naar dit groene walhalla met zijn laagbouwcomplexen, buitenruimte en bijzonder vormgegeven buitenwijken. Uit die tijd stamt overigens een mooie collectie van Kunst in de Openbare ruimte: beelden, mozaïeken en wandschilderingen in verschillende flatportalen.

In de jaren 80 zijn in de omgeving van Amsterdam vele satellietsteden gebouwd (Almere, Hoofddorp, Purmerend). Veel inwoners van Nieuw West vertrokken naar die Vinex-steden. Nieuwe bewoners kwamen en in no-time herbergde dit stadsdeel 162 verschillende nationaliteiten.

De problematiek die ontstond is genoegzaam bekend. Echter aan het begin van deze eeuw is er hard gewerkt aan de revitalisering van deze wijken. Nieuwbouw, renovatie en sociale programma’s werden ingezet om de leefbaarheid en de samenhang in de wijken vorm te geven. Ook is er een stevige impuls gegeven aan het culturele leven. Broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven, festivals en talentontwikkelingsprogramma’s werden ook mogelijk gemaakt. In die context heeft SAMA een heel eigen plek.

Een openbaar museum, beschikbaar voor iedereen, van iedereen. 

Doelstelling: ''het verspreiden en ontwikkelen van hedendaagse kunst middels openluchttenttoonstellingen in stedelijke gebieden, alsook het bevorderen van een sociaal platform voor culturele uitwisseling tussen alle leeftijdsgroepen, in een duurzaam financieringsmodel dat nieuwe talenten in de kunst stimuleert en de jeugd inspireert en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk."

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de Stichting Street Art Museum Amsterdam wordt gevormd door:

De heer F. van Duijn, voorzitter (in het bestuur sinds 16-04-2015)
De heer T. Aalders, penningmeester (in het bestuur sinds 16-04-2015)

Mevrouw D. Kuen, secretaris (in het bestuur sinds 12-04-2016)

Mevrouw S. Calicher, lid (in het bestuur sinds 02-01-2017)

Activiteiten en financiële ontwikkelingen 2017

Algemeen
Het afgelopen jaar is SAMA begonnen met het verder professionaliseren en uitbreiden van de activiteiten van de Stichting. Deze aanpak heeft er toe geleidt dat er nieuwe uitdagingen en vraagstukken op ons pad zijn gekomen, waarvan de uitkomst niet altijd zeker was. We hebben geleerd van de tegenslagen die we te verduren hebben gehad en zullen in de toekomst deze, daar waar mogelijk, proberen te voorkomen. Alles samengenomen hebben we afgelopen jaar een goede fundering gelegd voor een stabiele natuurlijke groei en professionalisering van de Stichting. We verwachten dat de lessen uit het verleden ons zullen helpen in de toekomst en uiteindelijk leiden tot resultaat.

Resultaat 2017
Het negatieve resultaat (EUR -/- 21.511) van afgelopen jaar is voor een deel het resultaat van investeren in de toekomst. Zo hebben we afgelopen jaar een beurs in Parijs bijgewoond (kosten EUR 5K), waarvan we de directe opbrengsten (nog) niet direct terug zien in onze cijfers. We verwachten echter dat de grote mate van publiciteit die deze beurs ons heeft opgeleverd zich komende jaren zal uitbetalen.

Daarnaast is een deel van het verlies het gevolg van de volgende gebeurtenissen, waaruit de volgende acties zijn genomen:
- diefstal van apparatuur (EUR 7K) - actie: verzekering voor inboedel afgesloten;
- inhuur van projectmanager (EUR 8K) heeft niet geleid tot gehoopt resultaat - actie: externe consultants inhuren en het doel duidelijk formuleren en vastleggen; en

- investering van tijd en geld in projecten die uiteindelijk niet leiden tot een positief resultaat - actie: samen met het bestuur uitzoeken waarom projecten / subsidies niet worden toegekend aan SAMA en in gesprek gaan met de instanties die hier invloed op hebben.

Toewijzing (negatief) resultaat boekjaar 2017

Het negatieve resultaat en eigen vermogen wordt gefinancierd door een schuld aan Forbidden Art (de directie).

 

De directie

Anna Stolyarova [Origineel getekend door] A. Stolyarova dd. 25-07-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • TripAdvisor - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Tumblr - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Street Art Museum Amsterdam
Immanuel Kanthof 1
1064 VR
Amsterdam

 

answers@streetartmuseumamsterdam.com

+31639482822