top of page

ANBI

Street Art Museum Amsterdam is een (NGO) stichting (RSIN: 8510.34.068)

De Stichting heeft ten doel: het verspreiden en ontwikkelen van hedendaagse kunst middels openluchttentoonstellingen in stedelijke gebieden, alsook het bevorderen van een sociaal platform voor culturele uitwisseling tussen alle leeftijdsgroepen, in een duurzaam financieringsmodel dat nieuwe talenten in de kunst stimuleert en de jeugd inspireert.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Missie

Onze missie is het toepassen van de potentie van de collectie ten bate van de gemeenschap en de omgeving. We verrijken het culturele aanbod in gestigmatiseerde wijken en stellen jonge experimentele culturele scenes in staat zich te uiten en ontwikkelen. Ook maken we (lokale) kunst in de publieke ruimte wereldwijd toegankelijk door het pionieren van nieuwe technologieën zoals VR.

Visie

SAMA gelooft in een wereld waar kunst toegankelijk is voor iedereen, waar musea culturele hubs zijn voor de expressie en sociale ontwikkeling van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken, en een platform vormen voor alle mensen om te experimenteren met nieuwe vormen van kunst en technologie. De medewerkers van SAMA worden gedreven door de overtuiging dat kansengelijkheid essentieel is voor een goed functionerende samenleving. 

 

Doelen periode 2022 - 2025

De missie en onze visie op hoe we deze missie het beste kunnen verwezenlijken, hebben we geconcretiseerd in onderstaand meerjarig projectprogramma “Urbanites United”. De belangrijkste doelen zijn hierna verwoord:

 • Community: Met sociale programmering, geven we bewoners in gestigmatiseerde wijken de kans om op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking te komen. Onze programma’s dragen bij aan de ontwikkeling en expressie van de bewoners.

 • Kansengelijkheid: Doordat SAMA met zowel lokale en internationale artiesten werkt slaan we een brug tussenbeide en maken we de kunstsector toegankelijker voor artiesten in Amsterdam. In combinatie met onze inclusieve programmering creëert SAMA nieuwe paden richting werk in de kunstwereld voor mensen die normaal gesproken buitengesloten zijn. 

 • Erfgoed: De publiekelijk toegankelijke collectie is het hart van het museum. De kunstwerken vertellen verhalen en lokken discussies uit over sociaal-culturele thema’s. De collectie brengt schoonheid in anderszins verwaarloosde publieke ruimte. 

Organisatieontwikkeling

Om deze ambitie te realiseren bouwen we aan een goed opgezette projectorganisatie, waarbij de onderhanden projecten uitgezet kunnen worden en tot een kwalitatief goed resultaat leiden. De organisatie, die nu nog bestaat uit vrijwilligers en onbetaalde beroepskrachten wordt professioneel opgezet als projectorganisatie. Onze organisatie bundelt al 7 (betaalde) vrijwilligers en biedt jaarlijks 4 stage-/werkplek plaatsen aan lokale jongeren. We hebben 2 vaste (parttime) medewerkers op freelance basis. Bestuur en directie zorgen voor een transparante organisatie, waarbij Cultural Governance uitgangspunt is.

Strategie

We staan voor een serieuze uitdaging om dit ambitieuze programma voor 2016-2020 uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisatie de financiële mogelijkheid krijgt om de noodzakelijke professionalisering vorm te geven. Want de afgelopen jaren dreven we op de inhoudelijke en uitvoerende werkkracht van de oprichter en directeur van SAMA.​

 

Deze duurzame doelen en stadsthema's zijn onderling verbonden met SAMA's strategische doelen & doelstellingen:

De integratie van duurzame doelen in werk, kunst en cultuur, onderwijs en verfraaiing omvat het afstemmen van praktijken en initiatieven op principes van duurzaamheid, zoals milieubeheer, sociale rechtvaardigheid en economische levensvatbaarheid. Het omvat het bevorderen van duurzame werkmethoden, het koesteren van creativiteit en culturele diversiteit, het integreren van duurzaamheid in het onderwijs en het verbeteren van de schoonheid van stedelijke ruimten, waarbij rekening wordt gehouden met het milieu en het welzijn van de gemeenschap.

  1. Kunst & Cultuur Buurtactiviteiten - wekelijkse activiteiten mede ontworpen in samenwerking met buurtbewoners, evenals bestaande en nieuwe netwerkpartners (lokaal, nationaal & internationaal). De programmering is gericht op het trainen van artistieke, sociale en digitale vaardigheden, met behulp van de SAMA-collectie, die zal helpen de aantrekkelijkheid, het gevoel van eigenwaarde, de sociale banden en de empowerment van de gemeenschap te verbeteren. Het Community Lab zal toegankelijk zijn voor co-programmering door de lokale gemeenschap via het team van SAMA.

  2. Community Wealth Building - SAMA is actief op vele toeristische platforms en trekt jaarlijks ±15.000 fysieke & 150.000 online bezoekers. Er is veel vraag naar onze Street Art-collectie met lokale, nationale en internationale verzoeken voor begeleide groepsreizen, teambuildingsessies en evenementen op locatie, waardoor we duurzame kansen voor betrokkenheid en empowerment kunnen creëren. We zoeken nieuwe leden van de lokale gemeenschap, die het SAMA-team kunnen versterken in betaald (vrijwilligers- en parttime) werk in verschillende hoedanigheden: HQ-management, reisleiders, activiteitenproductie-assistenten en coördinatoren van sociale media.

  3. (Young) Heritage - van het creëren en beheren van een van de eerste Street Art-collecties ter wereld, is de SAMA-organisatie uitgegroeid tot een internationale expert. We raadplegen verschillende Europese gemeenten en ngo's over het beheer en onderhoud van Street Art. In 2022 creëerde SAMA een coalitie van National Street Art Organisations, gericht op dialoog rond het beheer van Street Art-collecties, het opbouwen van capaciteitsuitwisselingspraktijken en het creëren van een uitgebreide ToolKit voor lokale overheden, Rijksoverheid, woningcorporaties en erfgoedindustrie, evenals praktijkgemeenschappen en individuele kunstenaars. Hoofddoel is om de collectieve kennis van de Nederlandse Street Art Industry aan het licht te brengen en te blijven pionieren op dit gebied.

Heading 1

SAMA Strategie en beleid

SAMA is een gemeenschapskatalysator, die Street Art gebruikt als een instrument voor culturele verrijking, gemeenschapsbetrokkenheid, revitalisering en regeneratie, sociale cohesie en, ten slotte, toeristische attractie. Door het culturele landschap van de buurt te versterken, dient Street Art als een vorm van artistieke expressie die de lokale cultuur en het lokale erfgoed weerspiegelt. Alle projecten van SAMA zijn gericht op participatie van de gemeenschap, omdat de samenwerkingsaanpak een gevoel van gemeenschapseigendom en trots bevordert. 

 

Door openbare ruimte te transformeren met straatkunst, worden verwaarloosde en onderbenutte gebieden nieuw leven ingeblazen, waardoor ze aantrekkelijker en uitnodigender worden. Dit leidt tot meer voetverkeer, economische ontwikkeling en een groter gevoel van veiligheid en verbondenheid met de gemeenschap. In de afgelopen 12 jaar hebben we ontdekt dat straatkunst de kracht heeft om sociale en culturele barrières te doorbreken door een gemeenschappelijke taal te bieden die verschillen overstijgt. Via openbare kunst kunnen individuen met verschillende achtergronden elkaars ervaringen met elkaar verbinden, waarderen en begrijpen, waardoor empathie en sociale integratie worden bevorderd.

 

SAMA's integratie van duurzame doelen omvat het gebruik van straatkunst als middel om openbare ruimtes nieuw leven in te blazen, duurzaamheid te bevorderen, inkomens-genererende kansen te bieden, jongeren te betrekken bij positieve activiteiten, culturele trots te bevorderen en onderwijs te verbeteren door middel van interdisciplinaire en praktische leerervaringen.

Publieke en culturele context

Onze uitvalsbasis is Amsterdam Nieuw-West, een van de mooiste voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. Gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Inwoners van de stad verhuisden naar dit groene walhalla met zijn laagbouw complexen, buitenruimte en bijzonder vormgegeven buitenwijken. Uit die tijd stamt overigens een mooie collectie van Kunst in de Openbare ruimte: beelden, mozaïeken en wandschilderingen in verschillende flatportalen. In de jaren 80 zijn in de omgeving van Amsterdam vele satellietsteden gebouwd (Almere, Hoofddorp, Purmerend). Veel inwoners van Nieuw West vertrokken naar die Vinex-steden. Nieuwe bewoners kwamen en in no-time herbergde dit stadsdeel 162 verschillende nationaliteiten. De problematiek die ontstond is genoegzaam bekend. Echter aan het begin van deze eeuw is er hard gewerkt aan de revitalisering van deze wijken. Nieuwbouw, renovatie en sociale programma’s werden ingezet om de leefbaarheid en de samenhang in de wijken vorm te geven. Ook is er een stevige impuls gegeven aan het culturele leven. Broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven, festivals en talentontwikkeling programma’s werden ook mogelijk gemaakt. In die context heeft SAMA een heel eigen plek. Een openbaar museum, beschikbaar voor iedereen, van iedereen. 

 

Het doel is om de participatie van de gemeenschap te vergroten, barrières te doorbreken en polarisatie te verminderen, dialoog en betrokkenheid op gang te brengen, mogelijkheden voor empowerment te creëren en diversiteit te vieren.

Een openbaar museum, beschikbaar voor iedereen, van iedereen. 

De WAAROM-vraag staat derhalve voorop. Vandaar dat de organisatie zichzelf uitlegt volgens de Golden Circle van Simon Sinek.

Golden Circle - Impact Strategy

20212022 REPORT-

2022 FORM-

Algemeen Bestuursverslag 2022 

 1. "Surround Sound" kunstwerk op Plein 40-45 gerealiseerd in 2021 voor Bloomberg Philanthropies en Gemeente Amsterdam, is opgefrist in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West. In maart 2022 is de artistieke bijdrage van Kenor, na een 2e filmsessie gestopt en heeft SAMA samen met lokale kunstenaars en bevolking verder gewerkt aan de duurzaamheid van het kunstwerk. De “opening” vond plaats op 4 april in aanwezigheid van wethouder Touria Meliani. In Het Parool verscheen een kort verslag. Het project is in juni 2022 afgesloten: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/post/amsterdam-surround-sound 

 2. ​In 2022 liep de Mondriaan Fonds-subsidie voor Collectiebeheer af.  Leonie Wingen besloot op freelancebasis bij SAMA te blijven. Tijdens het programma is Leonie erin geslaagd om de mogelijkheden voor verbeteringen in het collectiebeheer van SAMA te identificeren en een aantal subsidieaanvragen af te ronden.

 3. In navolging van de in 2021 verkregen opdracht voor het opknappen van de versleten objecten en wanden in Slotermeer/Geuzenveld hebben wij in 2022 "Tover & Meer" aan speelpark W. Beckman en "Amsterdam" aan de J. de Louterstraat opgeleverd.

 4. Buurt Havelaar in Oud-West is verfraaid met 10 kunstwerken van de Belgische, internationaal geprezen straatartiesten JEAUNE. Deze bezocht in 2021 Amsterdam om de verhalen van de buurtbewoners en wijkcentrummedewerkers te verzamelen over belangrijke en impactvolle rolmodellen in de gemeenschap. Zes mensen en hun beroep zijn geïdentificeerd en door de kunstenaar op metalen platen geschilderd. In maart 2022, tijdens het buurtfeest, hebben SAMA en JAUNE samen met bewoners de borden gemonteerd onder de projectnaam "Ons Huis". Daarna gaf SAMA 2 stencilworkshops met KEYS-ART, een Amsterdamse kunstenaar:  https://www.streetartmuseumamsterdam.com/post/new-street-art-our-house-or-the-people-of-de-havelaar-door-jaune-be  

 5. Dit jaar heeft onze organisatie ook 2 pro-bono muurschilderingen gemaakt voor AMP-geluidsbureau in het centrum van Amsterdam - https://www.instagram.com/p/Cb9xIABo9Jm/ en voor non-profit organisatie United For Ukraine - https://www.instagram.com/p/CaxhuyFgk8R/ - na het uitbreken van de Russische onwettige invasie van Oekraïne.

 6. Europe for Citizen's samenwerking "STAR", die werd stopgezet door de COVID-19-pandemie, is gelukkig uiteindelijk afgesloten met een grote internationale conferentie in mei 2022. 48 vertegenwoordigers uit 13 landen waren naar Amsterdam gekomen voor 3 dagen straatkunst, discussies en uitwisseling van inspirerende voorbeelden (good practices). Later in het jaar heeft ALDA SAMA en andere partners gevraagd om deel te nemen aan de podcast over de impact van straatkunst op gemeenschappen en democratische waarden van Europa. Een ander positief resultaat is dat een viertal  organisaties besloot om de samenwerking in kleiner verband in 2023 voort te zetten met behulp van  financiering van Erasmus+: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/post/goodbye-eu-star-conference 

 7. Street Art & Democracy was een tentoonstelling en publicatie gemaakt in de aanloop naar de EU STAR-conferentie, gericht op het uitleggen van de levendige en complexe straatkunstscene in Amsterdam, als referentiepunt voor andere EU-landen. Tentoonstelling was een succes: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/post/sa-d-closing-article 

 8. MooiMakers was een programma bedacht in Amsterdam Noord en SAMA werd uitgenodigd om ook in de wijk Banne-Buiksloot te komen werken.  Na het succes van het Privacy Project en een gerealiseerde muurschildering in 2021, wilden de bewoners nog 2 kunstwerken laten maken om de naamgeving van de Tjalk- en Klipper-straat zichtbaar te maken. Samen met WOON, DOCK en Stadsdeel Noord hebben kunstenaars van SAMA en Amsterdam een uitbundig programma gemaakt rond muurschilderingen, resulterend in 10 workshops van verschillende disciplines, 2 muurschilderingen, een inhuldigings evenement een video: https://www.youtube.com/watch?v=9xusxZWQXU&t=16s 

 9. In juni 2022 nam het Stramurales-project contact op met SAMA met het verzoek om Berlin Street Art te vervangen als partner in het Erasmus+-programma voor volwasseneneducatie. Na succesvol contact te hebben gemaakt, reisde SAMA in augustus naar Stornara (Apulië) voor hun jaarlijkse straatkunstfestival en om daar de andere partners van het project te ontmoeten. Tijdens de eerste partnerbijeenkomst is afgesproken dat een Stornara-delegatie van ±12 personen, waaronder de burgemeester van de stad, in november 2022 gedurende 3 dagen Amsterdam zal bezoeken en lokale belanghebbenden, vertegenwoordigers van het stadsbestuur en praktijkgemeenschappen op het gebied van straatkunst zal ontmoeten: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/eu-stramurales 

 10. Het festival "Sorry, Not Sorry" in Gent, België, dat wordt georganiseerd door de lokale gemeente en de gemeenschap van praktijken, heeft de oprichter van SAMA uitgenodigd om eregast en spreker te zijn tijdens de openingsceremonie in juni 2022: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/post/sorry-not-sorry-in-gent  

 11. Hoogleraren verantwoordelijk voor student community development van de Vrij Universiteit benaderden SAMA met het verzoek om het Basketbalveld midden op de campus in Amsterdam op te fleuren. In samenwerking met lokale kunstenaars heeft SAMA deze taak met succes volbracht: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/post/asphalt-art-the-basket-of-vu 

 12. In september 2022 nam de gemeente Amsterdam contact op met SAMA met betrekking tot het City Lab-evenement georganiseerd door Bloomberg Philanthropies. SAMA werd gevraagd met het opfrissen van de "Surround Sound" asfaltkunst en en de bijbehorende houten banken voor het eventuele bezoek van deelnemers aan het City-lab evenement. Ook was de voorzitter van SAMA uitgenodigd voor de conferentie zelf en een diner met 40 burgemeesters in het prestigieuze Rijksmuseum. De vormgeving van de conferentie was een bewerking van SAMA's "Surround Sound" geproduceerd op Plein 40-45: https://vimeo.com/764556025 

 13. In oktober 2022 heeft het team van SAMA het verontrustende nieuws van Ymere ontvangen dat we ons hoofdkantoor op korte termijn moesten verlaten, omdat het gebied gebruikt zou worden voor de verdere stadsontwikkeling. We moesten het pand per 1 februari 2023 verlaten. De zoektocht naar het nieuwe kantoor is toen direct begonnen, ook in overleg met het stadsdeel. Woningcorporatie Eigen Haard bood aan om SAMA en haar activiteiten te huisvesten in de Dichtersbuurt, Slotermeer. SAMA kreeg 2 kleine appartementen aangeboden: HQ-kantoor en Community Lab, waardoor we ons in het hart van een moeilijk bereikbare en gevoelige gemeenschap plaatsten. In 2023 wordt de nieuwe huisvesting definitief. 

 14. Door de agressieve reclamecampagne van STRAAT in de NDSM zijn we het grootste deel van onze inkomsten uit de rondleidingen kwijtgeraakt. Ondanks deze moeilijke omstandigheden lieten de trouwe en terugkerende organisaties SAMA ons niet in de steek. Zij kwamen terug om onze nieuwe collectie te bekijken. De bezoekers statistieken zijn als volgt ±15,000 unieke fysieke bezoekers aan een rondleiding, ±50.000 unieke nieuwe bezoekers op de website en ±157.000 bezoekers via het Google Business profiel. Daarnaast hebben we 10 scholen uit heel Europa ontvangen.

 

Zo slaagde SAMA er ondanks het wegvallen van het toerisme in om serieuze projecten rond de collectie en de stakeholders in het gebied te ontwikkelen, waardoor haar expertise op het gebied van sociale innovatie, kunst & cultuur en nieuw erfgoed werd vergroot.

 

Personeel

Door de bijdrage van het Mondriaanfonds, heeft onze collectiemanager Leonie van Wingen veel structureel werk kunnen doen ,in het zoeken van nieuwe financieringsmogelijkheden. Onze gebruikelijke stagiaires en  Erasmus+ werkers waren ook weer van de partij.

 

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2022 drie keer via ZOOM, vanwege de doorgaande covid perikelen en een keer life. Met het vertrek van onze penningmeester Thera Knap en de secretaris Mariem Ziem, moesten we zorgen dat er nieuwe bestuurlijke krachten werden geworven. Toegetreden is Fleur Cools (actief in de landelijke erfgoed sector) In 2023 zal een nieuwe voorzitter aantreden (Ronald Mauer) en zal Dasha van Amsterdam toetreden. Zij heeft een profiel in het vrijwilligerswerk, en heeft veel lokale connecties. De huidige voorzitter zal in 2023 tijdelijk penningmeester worden.

 

Het Resultaat

In het boekjaar 2022 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 10.361 tegenover een positief resultaat van € 23.867 in 2021. 

 

Het resultaat uit activiteiten in 2022 lijkt ca. €30.000 hoger dan in 2021. Hier is echter nog niet het salaris van ca. € 47.000 van de collectie manager bij gerekend (zie namelijk bij bedrijfslasten; werk derden/personeel/vrijwilligers) waarvoor een subsidie is ontvangen van het Mondriaan Fonds. Per saldo zijn omzet en kosten ten opzichte van 2021 vrijwel gelijk gebleven.

 

De hogere personele kosten betreft met name de collectie manager waarvoor, zoals hiervoor ook vermeld, een subsidie van het Mondriaan Fonds is ontvangen en hogere kosten voor het projectmanagement i.v.m. aanpassing van de tarieven en in relatie tot de werkzaamheden voor de verschillende projecten.

 

In 2022 is ca. € 2.000 meer besteed aan marketing- en reclamekosten dan in het voorgaande jaar. Het betreft het maken van een video en hogere kosten voor Google advertenties.

 

SAMA wordt uitsluitend gefinancierd middels projectsubsidies en opdrachten. 

 

Toewijzing negatief resultaat boekjaar 2022

Het negatieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting. Daarmee is het eigen vermogen per ultimo 2022 € 20.121.

Anna Stolyarova, Managing Director, 2022

2022_Balans per 31 december.png
2022_Toelichting op de balans.png
2022_Winst- en verliesrekening.png
2022_Toelichting bij de winst- en verliesrekening.png
2022_Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.png
bottom of page