ANBI

Street Art Museum Amsterdam is een (NGO) stichting (RSIN: 8510.34.068).

De Stichting heeft ten doel: het verspreiden en ontwikkelen van hedendaagse kunst middels openluchttentoonstellingen in stedelijke gebieden, alsook het bevorderen van een sociaal platform voor culturele uitwisseling tussen alle leeftijdsgroepen, in een duurzaam financieringsmodel dat nieuwe talenten in de kunst stimuleert en de jeugd inspireert.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Missie

Onze missie is het toepassen van de potentie van de collectie ten bate van de gemeenschap en de omgeving. We verrijken het culturele aanbod in gestigmatiseerde wijken en stellen jonge experimentele culturele scenes in staat zich te uiten en ontwikkelen. Ook maken we (lokale) kunst in de publieke ruimte wereldwijd toegankelijk door het pionieren van nieuwe technologieën zoals VR.

Visie

SAMA gelooft in een wereld waar kunst toegankelijk is voor iedereen, waar musea culturele hubs zijn voor de expressie en sociale ontwikkeling van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken, en een platform vormen voor jonge mensen om te experimenteren met nieuwe vormen van kunst en technologie. De medewerkers van SAMA worden gedreven door de overtuiging dat kansengelijkheid essentieel is voor een goed functionerende samenleving. 

Doelen periode 2018-2022

De missie en onze visie op hoe we deze missie het beste kunnen verwezenlijken, hebben we geconcretiseerd in onderstaand meerjarig (2018-2020) projectprogramma. De belangrijkste doelen zijn hierna verwoord.

1.    Groei collectie SAMA Nieuw West

De huidige collectie bestaat uit zo’n veertig kunstwerken. Voor de komende drie tot vier jaar komen er jaarlijks 7-10 schilderingen bij in Nieuw West, waaronder een volledige collectie op de Pilaren van station Sloterdijk.

De kwaliteit van de SAMA collectie is geborgd doordat SAMA is ingebed in een brede (inter)nationale context, er zijn contacten met voorbeeldprojecten in het buitenland, Er is betrokkenheid van belangrijke Street Art kunstenaars en lokale beleidsmakers. Door dit netwerk kunnen we artistiek kwalitatief steeds de beste kunstenaars aan ons binden.

2. Uitbreiding van buurtactiviteiten

Ieder nieuw werk ontstaat interactief met de bewoners die bijvoorbeeld uitkijken op het nieuwe werk of die in het gebouw wonen waarop een werk wordt aangebracht. SAMA onderhoudt ook in de jaren na de realisatie van de werken contact met deze bewoners en nodigt ze uit voor SAMA activiteiten. We willen de komende jaren  meer voor deze bewoners organiseren, samen met lokale instellingen (zoals de OBA). 

3. Ontwikkeling toeristische belangstelling

SAMA is op veel toeristische platforms actief. SAMA is als een van de weinige Nederlandse initiatieven aanwezigheid op Google Cultural Institute. Dat platform genereert internationale belangstelling. Maar er is nog veel meer mogelijk. Een Urban Tour is een aantrekkelijke toeristische activiteit. Er zijn nog vele kansen om Nieuw West en de collectie te promoten. We sluiten heel goed aan op het programma  van het College van B&W, om de toeristen meer over de stad te spreiden.

4. Organisatieontwikkeling

De organisatie, die nu nog bestaat uit vrijwilligers en onbetaalde beroepskrachten wordt professioneel opgezet als projectorganisatie.

Bestuur en directie zorgen voor een transparante organisatie, waarbij Cultural Gouvernance uitgangspunt is. Realisatie medio 2015

Strategie

We staan voor een serieuze uitdaging om dit ambitieuze programma voor 2016-2020 uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisatie de financiële mogelijkheid krijgt om de noodzakelijke professionalisering vorm te geven. Want de afgelopen jaren dreven we op de inhoudelijke en uitvoerende werkkracht van de oprichter en directeur van SAMA.

De strategie van SAMA is gefundeerd op drie kernpunten:

 

  • Erfgoed: De publiekelijk toegankelijke collectie is het hart van het museum. De kunstwerken vertellen verhalen en lokken discussies uit over sociaal-culturele thema’s. De collectie brengt schoonheid in anderszins verwaarloosde publieke ruimte. 

  • Community: Met sociale programmering, zoals de Urban Art School, geven we jeugd in gestigmatiseerde wijken de kans om op een laagdrempelige manier met kunst in aanraking te komen. Onze programma’s dragen bij aan de ontwikkeling en expressie van de jeugd.

  • Kansengelijkheid: Doordat SAMA met zowel lokale en internationale artiesten werkt slaan we een brug tussenbeide en maken we de kunstsector toegankelijker voor artiesten in Amsterdam.   In combinatie met onze inclusieve programmering creëert SAMA nieuwe paden richting werk in de kunstwereld voor mensen die normaal gesproken buitengesloten zijn.

 

Heading 1

SAMA Strategie en beleid

Om deze ambitie te realiseren bouwen we aan een goed opgezette projectorganisatie, waarbij de onderhanden projecten uitgezet kunnen worden en tot een kwalitatief goed resultaat leiden. Een organisatie die zorgt voor sluitende projectbegrotingen. Een organisatie die in staat is om ook de internationale en institutionele kansen uit te buiten in financiële en inhoudelijke zin (zie onder andere het Schiphol project).

Het bestuur start in 2016 een fondswervingscampagne die moet zorgen voor een financiële basis van de stichting voor de komende jaren (tot en met 2020) We bouwen een compacte professionele organisatie, die als spin in het web de realisatie van de doelen ter hand neemt.

Publieke en culturele context

Onze uitvalsbasis is Amsterdam Nieuw-West, een van de mooiste voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. Gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Inwoners van de stad verhuisden naar dit groene walhalla met zijn laagbouwcomplexen, buitenruimte en bijzonder vormgegeven buitenwijken. Uit die tijd stamt overigens een mooie collectie van Kunst in de Openbare ruimte: beelden, mozaïeken en wandschilderingen in verschillende flatportalen.

In de jaren 80 zijn in de omgeving van Amsterdam vele satellietsteden gebouwd (Almere, Hoofddorp, Purmerend). Veel inwoners van Nieuw West vertrokken naar die Vinex-steden. Nieuwe bewoners kwamen en in no-time herbergde dit stadsdeel 162 verschillende nationaliteiten.

De problematiek die ontstond is genoegzaam bekend. Echter aan het begin van deze eeuw is er hard gewerkt aan de revitalisering van deze wijken. Nieuwbouw, renovatie en sociale programma’s werden ingezet om de leefbaarheid en de samenhang in de wijken vorm te geven. Ook is er een stevige impuls gegeven aan het culturele leven. Broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven, festivals en talentontwikkelingsprogramma’s werden ook mogelijk gemaakt. In die context heeft SAMA een heel eigen plek.

Een openbaar museum, beschikbaar voor iedereen, van iedereen. 

De WAAROM-vraag staat derhalve voorop. Vandaar dat de organisatie zichzelf uitlegt volgens de Golden Circle van Simon Sinek.

Golden Circle - Impact Strategy

Jaarverslag van de directie 2019

De stichting heeft ten doel:

''het verspreiden en ontwikkelen van hedendaagse kunst middels openluchttenttoonstellingen in stedelijke gebieden, alsook het bevorderen van een sociaal platform voor culturele uitwisseling tussen alle leeftijdsgroepen, in een duurzaam financieringsmodel dat nieuwe talenten in de kunst stimuleert en de jeugd inspireert en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk."

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de Stichting Street Art Museum Amsterdam wordt gevormd door:

De heer F. van Duijn, voorzitter (sinds 16-04-2015)

Mevrouw T. Knap, penningmeester (sinds 01-02-2020)

Mevrouw M. Zian, secretaris (sinds 01-03-2020)

 

Activiteiten en financiële ontwikkelingen 2019

 

Algemeen
De inspanningen in 2018 hebben hebben in 2019 hun vruchten afgeworpen. Stadsdeel Amsterdam Nieuw West heeft mede dankzij de inzet van senior adviseur kunst & cultuur Louis Pirenne, een substantiële opdracht verleend voor het project 'Art Impact Geuzenveld' dat in 2019/2020 wordt uitgevoerd. Het project is bezocht door wethouder Touria Melanie en heeft geleid tot een - tevens substantiële - vervolgopdracht voor het project 'Digital City - Privacy Discussie - Bewustmakingscampagne' dat gedurende het gehele jaar 2020 gerealiseerd zal worden. Via Felix Meritis Connecting Cultures en hun Europese partner ALDA is SAMA niet alleen geselecteerd voor het Europe for Citizens project 'STreet ARt' o.b.v. het werk van SAMA van de afgelopen twee 
jaar, maar ook om de slotconferentie te organiseren in september 2021. De samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Nina Quax (marketing & design) wordt voortgezet. Door het AFK is een prestigieuze subsidie toegekend voor de research en de productie van SAMA's eerste expositie en catalogus in 2020. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft voor het nieuwe team van researchers via het Jong Curator Stipendium een subsidie toegekend voor het digitaliseren van de catalogus.

 

Resultaat 2019
In het boekjaar 2019 is een negatief resultaat van € 2.439 gerealiseerd. Het resultaat uit activiteiten is ca. € 2.000 gunstiger dan in 2018. Daarnaast is er extra geïnvesteerd in personele kosten (vrijwilligers), marketing & branding en is diverse apparatuur (< € 450) aangeschaft.

Toewijzing (positief) resultaat boekjaar 2019

Het negatieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting. Het negatief eigen vermogen wordt gefinancierd door een schuld aan Forbidden Art (de directie).

De directie

Anna Stolyarova Origineel getekend door A. Stolyarova mei 2020

Screen Shot 2020-06-30 at 12.44.08.png
Screen Shot 2019-12-10 at 12.26.43.png
Screen Shot 2020-06-30 at 12.44.34.png
Screen Shot 2020-06-30 at 12.44.43.png
Screen Shot 2020-06-30 at 12.44.24.png
Screen Shot 2020-06-30 at 12.44.15.png