top of page

ANBI

Street Art Museum Amsterdam is een (NGO) stichting (RSIN: 8510.34.068).

De Stichting heeft ten doel: het verspreiden en ontwikkelen van hedendaagse kunst middels openluchttentoonstellingen in stedelijke gebieden, alsook het bevorderen van een sociaal platform voor culturele uitwisseling tussen alle leeftijdsgroepen, in een duurzaam financieringsmodel dat nieuwe talenten in de kunst stimuleert en de jeugd inspireert.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Missie

Onze missie is het toepassen van de potentie van de collectie ten bate van de gemeenschap en de omgeving. We verrijken het culturele aanbod in gestigmatiseerde wijken en stellen jonge experimentele culturele scenes in staat zich te uiten en ontwikkelen. Ook maken we (lokale) kunst in de publieke ruimte wereldwijd toegankelijk door het pionieren van nieuwe technologieën zoals VR.

Visie

SAMA gelooft in een wereld waar kunst toegankelijk is voor iedereen, waar musea culturele hubs zijn voor de expressie en sociale ontwikkeling van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken, en een platform vormen voor jonge mensen om te experimenteren met nieuwe vormen van kunst en technologie. De medewerkers van SAMA worden gedreven door de overtuiging dat kansengelijkheid essentieel is voor een goed functionerende samenleving. 

Doelen periode 2018-2022

De missie en onze visie op hoe we deze missie het beste kunnen verwezenlijken, hebben we geconcretiseerd in onderstaand meerjarig (2018-2020) projectprogramma. De belangrijkste doelen zijn hierna verwoord.

1.    Groei collectie SAMA Nieuw West

De huidige collectie bestaat uit zo’n veertig kunstwerken. Voor de komende drie tot vier jaar komen er jaarlijks 7-10 schilderingen bij in Nieuw West, waaronder een volledige collectie op de Pilaren van station Sloterdijk.

De kwaliteit van de SAMA collectie is geborgd doordat SAMA is ingebed in een brede (inter)nationale context, er zijn contacten met voorbeeldprojecten in het buitenland, Er is betrokkenheid van belangrijke Street Art kunstenaars en lokale beleidsmakers. Door dit netwerk kunnen we artistiek kwalitatief steeds de beste kunstenaars aan ons binden.

2. Uitbreiding van buurtactiviteiten

Ieder nieuw werk ontstaat interactief met de bewoners die bijvoorbeeld uitkijken op het nieuwe werk of die in het gebouw wonen waarop een werk wordt aangebracht. SAMA onderhoudt ook in de jaren na de realisatie van de werken contact met deze bewoners en nodigt ze uit voor SAMA activiteiten. We willen de komende jaren  meer voor deze bewoners organiseren, samen met lokale instellingen (zoals de OBA). 

3. Ontwikkeling toeristische belangstelling

SAMA is op veel toeristische platforms actief. SAMA is als een van de weinige Nederlandse initiatieven aanwezigheid op Google Cultural Institute. Dat platform genereert internationale belangstelling. Maar er is nog veel meer mogelijk. Een Urban Tour is een aantrekkelijke toeristische activiteit. Er zijn nog vele kansen om Nieuw West en de collectie te promoten. We sluiten heel goed aan op het programma  van het College van B&W, om de toeristen meer over de stad te spreiden.

4. Organisatieontwikkeling

De organisatie, die nu nog bestaat uit vrijwilligers en onbetaalde beroepskrachten wordt professioneel opgezet als projectorganisatie.

Bestuur en directie zorgen voor een transparante organisatie, waarbij Cultural Gouvernance uitgangspunt is. Realisatie medio 2015

5. Strategie

We staan voor een serieuze uitdaging om dit ambitieuze programma voor 2016-2020 uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisatie de financiële mogelijkheid krijgt om de noodzakelijke professionalisering vorm te geven. Want de afgelopen jaren dreven we op de inhoudelijke en uitvoerende werkkracht van de oprichter en directeur van SAMA.

De strategie van SAMA is gefundeerd op drie kernpunten:

 

  • Erfgoed: De publiekelijk toegankelijke collectie is het hart van het museum. De kunstwerken vertellen verhalen en lokken discussies uit over sociaal-culturele thema’s. De collectie brengt schoonheid in anderszins verwaarloosde publieke ruimte. 

  • Community: Met sociale programmering, zoals de Urban Art School, geven we jeugd in gestigmatiseerde wijken de kans om op een laagdrempelige manier met kunst in aanraking te komen. Onze programma’s dragen bij aan de ontwikkeling en expressie van de jeugd.

  • Kansengelijkheid: Doordat SAMA met zowel lokale en internationale artiesten werkt slaan we een brug tussenbeide en maken we de kunstsector toegankelijker voor artiesten in Amsterdam.   In combinatie met onze inclusieve programmering creëert SAMA nieuwe paden richting werk in de kunstwereld voor mensen die normaal gesproken buitengesloten zijn.

 

Heading 1

SAMA Strategie en beleid

Om deze ambitie te realiseren bouwen we aan een goed opgezette projectorganisatie, waarbij de onderhanden projecten uitgezet kunnen worden en tot een kwalitatief goed resultaat leiden. Een organisatie die zorgt voor sluitende projectbegrotingen. Een organisatie die in staat is om ook de internationale en institutionele kansen uit te buiten in financiële en inhoudelijke zin (zie onder andere het Schiphol project).

Het bestuur start in 2016 een fondswervingscampagne die moet zorgen voor een financiële basis van de stichting voor de komende jaren (tot en met 2020) We bouwen een compacte professionele organisatie, die als spin in het web de realisatie van de doelen ter hand neemt.

Publieke en culturele context

Onze uitvalsbasis is Amsterdam Nieuw-West, een van de mooiste voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. Gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Inwoners van de stad verhuisden naar dit groene walhalla met zijn laagbouwcomplexen, buitenruimte en bijzonder vormgegeven buitenwijken. Uit die tijd stamt overigens een mooie collectie van Kunst in de Openbare ruimte: beelden, mozaïeken en wandschilderingen in verschillende flatportalen.

In de jaren 80 zijn in de omgeving van Amsterdam vele satellietsteden gebouwd (Almere, Hoofddorp, Purmerend). Veel inwoners van Nieuw West vertrokken naar die Vinex-steden. Nieuwe bewoners kwamen en in no-time herbergde dit stadsdeel 162 verschillende nationaliteiten.

De problematiek die ontstond is genoegzaam bekend. Echter aan het begin van deze eeuw is er hard gewerkt aan de revitalisering van deze wijken. Nieuwbouw, renovatie en sociale programma’s werden ingezet om de leefbaarheid en de samenhang in de wijken vorm te geven. Ook is er een stevige impuls gegeven aan het culturele leven. Broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven, festivals en talentontwikkelingsprogramma’s werden ook mogelijk gemaakt. In die context heeft SAMA een heel eigen plek.

Een openbaar museum, beschikbaar voor iedereen, van iedereen. 

De WAAROM-vraag staat derhalve voorop. Vandaar dat de organisatie zichzelf uitlegt volgens de Golden Circle van Simon Sinek.

Golden Circle - Impact Strategy

20212021 REPORT-

2021 FORM-

Algemeen Bestuursverslag 2021

Eind 2022 heeft het management van SAMA een jong team van professionals ingeschakeld om te helpen met een Impactstudie en Analyse. Aangezien 2021 nog steeds zwaar wordt beïnvloed door COVID-19-beperkingen, hing het verdere succes van SAMA's collectie af van de nieuwe strategieën en een bijgewerkte richting voor de stichting over het delen, toepassen, behouden en uitbreiden van de collectie. 

 

Begin 2021 stond in het teken van het Cultuurparticipatiefonds dat €15.000 subsidie toekende voor een samenwerking met tien studenten van het Technasium Calandlyceum, wat resulteerde in een podcast over de geschiedenis van street art in Amsterdam Nieuw-West met acht studenten. In dit project komen erfgoed en werken met lokale jongeren samen.

Sociale programmering en verbinding van de jeugd met de eigenaardigheden van Nieuw-West en ontwikkeling en studie van Urban Identity heeft altijd deel uitgemaakt van het DNA van SAMA, en daarom werden in 2021 twee Urban art schools gegeven voor verschillende doelgroepen. De eerste, met €10.000 subsidie van de Gemeente Amsterdame, was gericht op tieners in de onrustige Wildemanbuurt en de tweede, met €4.500 cofinanciering, op Newcomer Kids van IMC Weekendschool on Tour. 

 

Het museologieteam van SAMA heeft het in 2019 ontvangen "young curator stipendium" van het prins Bernhard Cultuurfonds voltooid door de Axiell Database te vullen met de hele collectie van SAMA

In 2021 is een opdracht van het project Digitale Stad van de Gemeente Amsterdam opgeleverd, resulterend in drie monumentale muurschilderingen, een postercampagne met Ron English en in 2022 the Dutch Privacy Award: https://www.youtube.com/watch?v=g0boTW7LnGY en https://www.emerce.nl/wire/3803806 

Voor het EU STAR-project, dat in 2020 van start ging, heeft SAMA een offline bijeenkomst in Vicenza (Arcugnano) en een online bijeenkomst in Lissabon bijgewoond. De voorbereidingen voor de slotconferentie in Amsterdam Nieuw-West in 2022 zijn gestart. 

 

Het communitymanagement van Schiphol SPOT, geïnspireerd door de SAMA podcast, verzocht om een aantal kunstwerken op de ‘Office Walk with A Twist’-route te restaureren en gaf opdracht tot een audiopodcast in het Engels. De podcast wordt gehost op hun eigen app. 

 

Woningcorporatie Eigen Haard heeft SAMA opdracht gegeven een muurschildering op de zeer drukke en populaire hoek van de Molukkenstraat en de Zeeburgerdijk en is een reflectie op het erfgoed van het gebied en de verbinding met Indonesië. Irene Lopez (ES) werd gekozen als kunstenaar en de buurt stemde op één van de drie voorgestelde schetsen. Het kunstwerk ging viraal en trok veel bezoekers en fotografen naar het gebied: https://oost-online.nl/molukkenstraat-kreeg- stukje-indonesie/ 

Het Kickstart Cultuurfonds heeft €10.450 toegekend voor een multimediatour. Deze tour is ontwikkeld op IZI.travel app in meerdere talen. De rondleiding stelt SAMA in staat om de inhoud van de collectie in audio- en tekstformaat aan te leveren en de bezoeker via GPS naar de kunstwerken te leiden die verspreid liggen over een route van 4 km. De tour is vertaald in het Engels, Frans en Italiaans door SAMA Erasmus+ studenten Ginevra en Livia. Met de IZI.travel tours kan SAMA haar missie nastreven om de Street Art Collection GRATIS te delen met een breder publiek, in de ware geest van Street Art beweging. 

In november 2021 is Leonie Wingen begonnen met haar parttime baan als Collectiemanager van SAMA, dankzij de toegekende beurs van het Mondriaan Fonds: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/post/ welcome-leonie-wingen. 

In het kader van het ACCESS internationaal programma van EU Cities, hebben de Gemeente Amsterdam en Bloomberg Philanthropies SAMA opdracht gegeven om een monumentaal asfaltkunstwerk 'Surround Sound' te produceren met Kenor (ES) en lokale kunstenaars en residentie. De productie startte in oktober 2021 en werd voltooid in maart 2022: https://nl.wikipedia.org/wiki/Surround_sound_(Kenor) 

Eind 2021 heeft SAMA ook een reeks buurtopknapenprojecten gekregen. Samen met lokale organisaties en Nederlandse kunstenaars zijn er twee muren gemaakt in Confucius speelpark en de Louterstraat. Een speelbord (Het Kooi) en een speeltuin (Wiardi Beckman). 

Zo slaagde SAMA erin om, ondanks het verlies aan toerisme, serieuze projecten te ontwikkelen rond de collectie en de belanghebbenden in de buurt, waardoor haar expertise op het gebied van sociale innovatie, kunst & cultuur en nieuw erfgoed groeide. 

Personeel 

SAMA besloot 2021 te starten met een nieuw projectmanagement team dat de algemeen directeur op freelancebasis ondersteunt. Daarnaast had SAMA het gebruikelijke team van vrijwilligers en een nieuw team van Erasmus+ stagiaires. Het jaar stond ook in het teken van het inzetten van aantal erfgoed consulenten waarmee SAMA de lat hoger heeft kunnen leggen in het zoeken naar meerdere financieringsmogelijkheden voor de organisaties. 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde in 2021 3 keer via ZOOM. Eind 2021 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Haye van der Noordaa heeft eerst als freelance projectmanager bij SAMA gewerkt en is nu als algemeen lid toegetreden tot het bestuur. Zijn opleiding en werkervaring hebben een enorme impact gehad op de fondsenwerving van SAMA, wat heeft geresulteerd in zeer positieve financiële resultaten. Thera Knap (penningmeester) heeft aangekondigd per 1 januari 2022 het bestuur van SAMA te verlaten. Daarmee is de functie van penningmeester weer vacant. 

 

Het Resultat 

In het boekjaar 2021 is een positief resultaat gerealiseerd van €23.867 tegenover een positief resultaat van €23.867 in 2020.  Het resultaat uit activiteiten is ongeveer gelijk als in 2020, omzet en kosten zijn echter beide gestegen met ca. €75.000.  Ook de overige bedrijfslasten zijn nagenoeg gelijk als in 2020. De personele kosten betreft met name de inhuur van zelfstandigen en staat direct in relatie tot het positieve resultaat uit activiteiten. In 2021 zijn vrijwel geen kosten voor het management uitbetaald. Met ingang van november 2021 is een Collectiemanager in loondienst gekomen dankzij een subsidie van het Mondriaan Fonds.  In 2021 is minder geld aan marketing- en reclamekosten besteed. De meerkosten in 2020 betroffen met name hogere inkoopkosten merchandise en Google advertenties. 

 

Toewijzing positief resultaat boekjaar 2021 

Het negatieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting. Daarmee is het eigen vermogen per ultimo 2021 €30.482. 

Anna Stolyarova, Managing Director, 2021

Screen Shot 2022-06-13 at 12.24.04.png
Screen Shot 2022-06-13 at 12.24.38.png
Screen Shot 2022-06-13 at 12.24.20.png
Screen Shot 2022-06-13 at 12.24.47.png
Screen Shot 2021-07-13 at 13.22.11.png
bottom of page