ANBI

Street Art Museum Amsterdam is een (NGO) stichting (RSIN: 8510.34.068).

De Stichting heeft ten doel: het verspreiden en ontwikkelen van hedendaagse kunst middels openluchttentoonstellingen in stedelijke gebieden, alsook het bevorderen van een sociaal platform voor culturele uitwisseling tussen alle leeftijdsgroepen, in een duurzaam financieringsmodel dat nieuwe talenten in de kunst stimuleert en de jeugd inspireert.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Missie

Onze missie is het toepassen van de potentie van de collectie ten bate van de gemeenschap en de omgeving. We verrijken het culturele aanbod in gestigmatiseerde wijken en stellen jonge experimentele culturele scenes in staat zich te uiten en ontwikkelen. Ook maken we (lokale) kunst in de publieke ruimte wereldwijd toegankelijk door het pionieren van nieuwe technologieën zoals VR.

Visie

SAMA gelooft in een wereld waar kunst toegankelijk is voor iedereen, waar musea culturele hubs zijn voor de expressie en sociale ontwikkeling van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken, en een platform vormen voor jonge mensen om te experimenteren met nieuwe vormen van kunst en technologie. De medewerkers van SAMA worden gedreven door de overtuiging dat kansengelijkheid essentieel is voor een goed functionerende samenleving. 

Doelen periode 2018-2022

De missie en onze visie op hoe we deze missie het beste kunnen verwezenlijken, hebben we geconcretiseerd in onderstaand meerjarig (2018-2020) projectprogramma. De belangrijkste doelen zijn hierna verwoord.

1.    Groei collectie SAMA Nieuw West

De huidige collectie bestaat uit zo’n veertig kunstwerken. Voor de komende drie tot vier jaar komen er jaarlijks 7-10 schilderingen bij in Nieuw West, waaronder een volledige collectie op de Pilaren van station Sloterdijk.

De kwaliteit van de SAMA collectie is geborgd doordat SAMA is ingebed in een brede (inter)nationale context, er zijn contacten met voorbeeldprojecten in het buitenland, Er is betrokkenheid van belangrijke Street Art kunstenaars en lokale beleidsmakers. Door dit netwerk kunnen we artistiek kwalitatief steeds de beste kunstenaars aan ons binden.

2. Uitbreiding van buurtactiviteiten

Ieder nieuw werk ontstaat interactief met de bewoners die bijvoorbeeld uitkijken op het nieuwe werk of die in het gebouw wonen waarop een werk wordt aangebracht. SAMA onderhoudt ook in de jaren na de realisatie van de werken contact met deze bewoners en nodigt ze uit voor SAMA activiteiten. We willen de komende jaren  meer voor deze bewoners organiseren, samen met lokale instellingen (zoals de OBA). 

3. Ontwikkeling toeristische belangstelling

SAMA is op veel toeristische platforms actief. SAMA is als een van de weinige Nederlandse initiatieven aanwezigheid op Google Cultural Institute. Dat platform genereert internationale belangstelling. Maar er is nog veel meer mogelijk. Een Urban Tour is een aantrekkelijke toeristische activiteit. Er zijn nog vele kansen om Nieuw West en de collectie te promoten. We sluiten heel goed aan op het programma  van het College van B&W, om de toeristen meer over de stad te spreiden.

4. Organisatieontwikkeling

De organisatie, die nu nog bestaat uit vrijwilligers en onbetaalde beroepskrachten wordt professioneel opgezet als projectorganisatie.

Bestuur en directie zorgen voor een transparante organisatie, waarbij Cultural Gouvernance uitgangspunt is. Realisatie medio 2015

5. Strategie

We staan voor een serieuze uitdaging om dit ambitieuze programma voor 2016-2020 uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisatie de financiële mogelijkheid krijgt om de noodzakelijke professionalisering vorm te geven. Want de afgelopen jaren dreven we op de inhoudelijke en uitvoerende werkkracht van de oprichter en directeur van SAMA.

De strategie van SAMA is gefundeerd op drie kernpunten:

 

  • Erfgoed: De publiekelijk toegankelijke collectie is het hart van het museum. De kunstwerken vertellen verhalen en lokken discussies uit over sociaal-culturele thema’s. De collectie brengt schoonheid in anderszins verwaarloosde publieke ruimte. 

  • Community: Met sociale programmering, zoals de Urban Art School, geven we jeugd in gestigmatiseerde wijken de kans om op een laagdrempelige manier met kunst in aanraking te komen. Onze programma’s dragen bij aan de ontwikkeling en expressie van de jeugd.

  • Kansengelijkheid: Doordat SAMA met zowel lokale en internationale artiesten werkt slaan we een brug tussenbeide en maken we de kunstsector toegankelijker voor artiesten in Amsterdam.   In combinatie met onze inclusieve programmering creëert SAMA nieuwe paden richting werk in de kunstwereld voor mensen die normaal gesproken buitengesloten zijn.

 

Heading 1

SAMA Strategie en beleid

Om deze ambitie te realiseren bouwen we aan een goed opgezette projectorganisatie, waarbij de onderhanden projecten uitgezet kunnen worden en tot een kwalitatief goed resultaat leiden. Een organisatie die zorgt voor sluitende projectbegrotingen. Een organisatie die in staat is om ook de internationale en institutionele kansen uit te buiten in financiële en inhoudelijke zin (zie onder andere het Schiphol project).

Het bestuur start in 2016 een fondswervingscampagne die moet zorgen voor een financiële basis van de stichting voor de komende jaren (tot en met 2020) We bouwen een compacte professionele organisatie, die als spin in het web de realisatie van de doelen ter hand neemt.

Publieke en culturele context

Onze uitvalsbasis is Amsterdam Nieuw-West, een van de mooiste voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. Gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Inwoners van de stad verhuisden naar dit groene walhalla met zijn laagbouwcomplexen, buitenruimte en bijzonder vormgegeven buitenwijken. Uit die tijd stamt overigens een mooie collectie van Kunst in de Openbare ruimte: beelden, mozaïeken en wandschilderingen in verschillende flatportalen.

In de jaren 80 zijn in de omgeving van Amsterdam vele satellietsteden gebouwd (Almere, Hoofddorp, Purmerend). Veel inwoners van Nieuw West vertrokken naar die Vinex-steden. Nieuwe bewoners kwamen en in no-time herbergde dit stadsdeel 162 verschillende nationaliteiten.

De problematiek die ontstond is genoegzaam bekend. Echter aan het begin van deze eeuw is er hard gewerkt aan de revitalisering van deze wijken. Nieuwbouw, renovatie en sociale programma’s werden ingezet om de leefbaarheid en de samenhang in de wijken vorm te geven. Ook is er een stevige impuls gegeven aan het culturele leven. Broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven, festivals en talentontwikkelingsprogramma’s werden ook mogelijk gemaakt. In die context heeft SAMA een heel eigen plek.

Een openbaar museum, beschikbaar voor iedereen, van iedereen. 

De WAAROM-vraag staat derhalve voorop. Vandaar dat de organisatie zichzelf uitlegt volgens de Golden Circle van Simon Sinek.

Golden Circle - Impact Strategy

Algemeen Bestuursverslag 2020

Na de populariteit van SAMA-tours in 2019, was het begin van het jaar 2020 gevuld met boekingen van Franse tourbureaus en andere groepen uit Nederland en Europa. Het aantal privé (VIP) rondleidingen door persoonlijke reisagenten nam ook toe. Covid-19 stopte deze positieve trend. Na het uitbreken van Covid-19, verloor SAMA al de boekingen, internationaal en lokaal. SAMA had een reeks merchandising objecten ontworpen en geproduceerd, met behulp van buitenlandse (Franse) Erasmus ontwerp studenten, maar helaas dat ligt nu op de plank. Ook ons workshopprogramma is in de wacht gezet.

In juni 2020 verwierf SAMA wel een kleine opdracht van "Midzomer Mokum" om sociale kunstprogrammering te creëren voor jongeren in de tijd van Corona. Deze workshops waren succesvol, maar zetten in financiële zin geen zoden aan de dijk. Mokum was dit jaar de enige sociale opdracht. SAMA heeft nog wel een kleine opdracht gekregen van Stadsdeel Nieuw-West voor een kunstwerk en bijbehorende sociale programmering in Geuzenveld, maar sociale programmering werd geannuleerd vanwege de 2e golf van Covid-19 uitbraak tot 2021.

Wel kon extra aandacht worden besteed aan het archiveren en het beschrijven van onze collectie en hebben we de tijd genomen om subsidie aanvragen te doen om toch nog wat van dit jaar te redden. In 2020 hebben we samen met het Calandlyceum een idee gepitcht bij het FPK. Acht studenten van dit Calandlyceum Technasium maken een Podcast over de geschiedenis van de straatkunst in Amsterdam Nieuw-West met 8 studenten. In dit project komen erfgoed en werken met de lokale jeugd samen (realisatie 2021).

SAMA heeft museology onderzoekers ingehuurd, MA-afgestudeerden van Reinwardt Akademie en UvA-kunstgeschiedenis, om te beginnen met het archief van de collectie te inventariseren en te digitaliseren. Dit kon na toegekende financiering van het Prins Bernhard Cultuurfonds "Young Curator Stipendium".

Bij gebrek aan verdere funding is dit project on hold gezet. Het is niet gelukt om in 2020 een volgende opdracht "Art Impact Geuzenveld" te realiseren na het succes vanaf 2019.

Wel heeft SAMA in 2020 gewerkt aan 'Magic Dozijn', een tentoonstelling en cataloguspublicatie, gefinancierd door het AFK. Ondanks de Covid-19 moeilijkheden zijn we erin geslaagd de tentoonstelling 'Magic Dozijn' zoals gepland uit te voeren, maar met een zeer beperkt aantal mensen die het bijwoonde. De catalogus is uitgesteld omdat we geen mensen meer hadden werken. De tentoonstelling is gepubliceerd op het Google Culture Institute-platform in digitaal formaat, met behulp van VR en Google Street View-technologie om zoveel mogelijk mensen het werk te laten zien. De catalogus wordt nu gerealiseerd in 2021. De tentoonstelling heeft PR gehad BIJ Nu.nl, NPO Radio 1, N-P-N TV en het Nederlands Dagblad gehaald. In Made in Bed Sotheby’s Online Magazine is een groot interview geplaatst met Anna Stolyarova.

SAMA is partner in een EU-star project. Dat betreft een samenwerking met 7 Europese steden rond Street Art als sociale kunst. De planning is officieel verlengd met 6 maanden. Er worden ervaringen uitgewisseld via een hybride model: beperkte reizen in 2021 en zoomen. De uiteindelijke internationale afsluitende conferentie wordt gehost door SAMA in april 2022 in Amsterdam Nieuw West.

We zijn eind 2020 een impactstudie gestart over de doelen en resultaten van SAMA met de bedoeling om op basis van deze studie, het museum en de organisatie naar een volgend niveau te brengen.

Personeel

We begonnen 2020 voortvarend, een team met een nieuwe managing director, naast de directeur, met als opdracht extra funding te vinden en de organisatie te stroomlijnen. Maar door Covid-19 is alles toch weer anders geworden. Alle betrokkenen bij SAMA zijn student, freelancer, vrijwilliger. De financiële afspraken hebben we moeten minimaliseren. Alleen de vrijwilligers hebben we kunnen doorbetalen. De anderen waren aangewezen op eigen budgetten.

Bestuur

Het bestuur heeft 3 keer vergaderd in 2020, via ZOOM. Er is een bestuurswissel geweest begin 2020. Een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris. Door de enorme dynamiek van het jaar 2020, is het bestuur en de directie vooral bezig geweest met de organisatie overeind houden, en er voor zorgen dat er plannen werden gemaakt om ook in de toekomst verder te kunnen.

Met kunst en vliegwerk is het gelukt, mede dankzij de inspanningen van de ambtenaren in Nieuw West.

We hopen dat we in 2021 de draad weer kunnen oppakken.

Het bestuur van de Stichting Street Art Museum Amsterdam wordt gevormd door:

De heer F. van Duijn, voorzitter (sinds 16-04-2015)

Mevrouw T. Knap, penningmeester (sinds 01-02-2020)

Mevrouw M. Zian, secretaris (sinds 01-03-2020)

Resultaat 2020

In het boekjaar 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 23.220 tegenover een verlies van € 2.439 in 2019.

Het resultaat uit activiteiten is ca. € 16.500 gunstiger dan in 2019. Op de kosten voor marketing, reizen en de algemene bedrijfskosten is ca. € 9.500 bezuinigd.

De personele kosten lijken nagenoeg gelijk, maar dit betreft met name projectmedewerkers en staat direct in relatie tot het positieve resultaat uit activiteiten. In 2020 zijn vrijwel geen kosten voor het management uitbetaald.

Toewijzing positief resultaat boekjaar 2020

Het negatieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting. Daarmee is het eigen vermogen per ultimo 2020 € 6.615.

Anna Stolyarova, Managing Director, 2021

Screen Shot 2021-07-13 at 13.21.50.png
Screen Shot 2021-07-13 at 13.22.02.png
Screen Shot 2021-07-13 at 13.21.56.png
Screen Shot 2021-07-13 at 13.22.18.png
Screen Shot 2021-07-13 at 13.22.11.png