top of page

Welcome, Leonie Wingen!

Updated: Dec 21, 2022

Nieuwe Collectiemanager

Mijn naam is Leonie Wingen, ik woon in Amsterdam-West, en ben in November begonnen bij SAMA in de nieuwe functie van Collectiemanager.

Ik heb een museumachtergrond op het gebied van collecties en publieksoverdracht en werkte eerder voor het Tropenmuseum, het Centraal Museum Utrecht, Huis van het boek en Stedelijk Museum Schiedam. Tevens begeleid ik met mijn eigen bedrijf erfgoedparticipatieprojecten voor diverse musea. Ik heb een opleiding in Culturele antropologie en in Erfgoed- en Museumstudies, wat maakt dat ik mij interesseer in de sociale en culturele impact die street art levert op een buurt. De kunstwerken in de buitenruimte zijn van tijdelijke aard en de collectie maakt onderdeel uit van het dagelijks leven in een buurt. Daarbij spelen er vraagstukken over eigenaarschap van de kunstwerken op de gebouwen, over illegaal aangebrachte kunst en over het documenteren en presenteren van een collectie die niet meer in de originele fysieke vorm bestaat. Dit alles daagt de definitie van het begrip museum uit, wat de collectie van SAMA vanuit een museologisch oogpunt voor mij zeer interessant maakt om mee te werken!


Mondriaan Fonds

De collectie street art van SAMA, bestaande uit zo’n 300 werken, wordt gevormd door bestaande kunst in de openbare ruimte en inmiddels gesloopte of verwijderde street art die digitaal gedocumenteerd is. Omdat street art in principe van tijdelijke aard is, is het digitale component van de collectie een uiterst belangrijke. Het is al langer de wens van SAMA om de collectie op professionele wijze digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken. Met als doel de collectie te borgen voor de toekomst, te kunnen presenteren aan online bezoekers en beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Met de komst van corona, waardoor fysiek publiek deels verschuift naar digitale bezoekers, is de noodzaak hiervoor nog duidelijker geworden. Dankzij een toegekende subsidie door het Mondriaan Fonds is mijn functie bij SAMA voor de duur van ca. anderhalfjaar mogelijk gemaakt om hiermee aan de slag te gaan.

2022

Als Collectiemanager ligt voor mij komende periode de taak om een collectiebeleid op te stellen gericht op onderzoek en ontwikkeling. Ik zal onderzoeken hoe we de collectie het beste kunnen ontsluiten met gebruik van nieuwe technieken, zoals Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Bij gebrek aan gestandaardiseerde of voorbeeldstellende richtlijnen op dit gebied, hopen we een werkwijze te ontwikkelen die voorbeeldstellend is voor andere instellingen die met street art werken. Het volledig digitaal ontsluiten van de collectie, met behulp van nieuwe technieken betreft een langdurig proces, maar in de vorm van pilots zullen er al sneller resultaten worden geboekt waar het publiek gebruik van kan maken. Ook ga ik het digitale registratiesysteem zo inrichten dat de kunstwerken in verband worden gebracht met de nog te registreren collectie van losse objecten, zoals stencils, schetsen en stickers. Daarbij zal ik onderzoeken hoe we de sociale context van de kunstwerken in samenhang kunnen documenteren. Het merendeel van de collectie is in participatieve vorm tot stand gekomen, wat de collectie een waardevolle bron van informatie over de gemeenschap in Amsterdam Nieuw-West maakt, waarover nog weinig is vastgelegd bij erfgoedinstellingen. De collectie vertelt tevens over de gebiedsontwikkelingen en in tal van kunstwerken worden politieke en sociale kwesties aangegaan die op mondiaal niveau spelen, zoals mensenrechten, online privacy, kapitalisme en ecologische rechtvaardigheid. In een snel veranderende samenleving vertelt SAMA’s collectie verhalen die niet mogen worden vergeten. Doordat SAMA is ontstaan als grassroot initiatief als onderdeel van de lokale gemeenschap, draagt ook de eigen geschiedenis, en de sociale impact die SAMA heeft op de buurt, bij aan het verhaal van de gemeenschap.

Ik kijk uit naar een jaar vol ontwikkeling!

 

English

New Collection Manager

My name is Leonie Wingen, I live in Amsterdam-West, and I started at SAMA in November in the new position of Collection Manager. I have a museum background in the field of collections and exhibitions and previously worked for the Tropenmuseum, the Centraal Museum Utrecht, House of the Book, and Stedelijk Museum Schiedam. As a cultural entrepreneur, I manage heritage participation projects for various museums. I have an education in Cultural Anthropology and in Heritage and Museum Studies, which makes me interested in the social and cultural impact that street art has on a neighbourhood. The works of art in the outdoor area are temporary and the collection is part of everyday life in a neighbourhood. There are also issues about ownership of the works of art on the buildings, about illegally applied art and about documenting and presenting a collection that no longer exists in its original physical form. All this challenges the definition of a museum, which makes the SAMA collection very interesting for me to work with from a museological point of view!


Mondriaan Fund

SAMA's street art collection, counting ca. 300 works, consists of existing street art in public space and street art that has been demolished or removed and which has been digitally documented. Because street art is in principle temporary in nature, the digital component of the collection is an extremely important one. It has been SAMA's wish for some time to make the collection digitally available and accessible in a professional manner. The aim is to safeguard the collection for the future, present it to online visitors and make it available to researchers. Due to the pandemic, as a result of which physical audiences are partly shifting to digital visitors, the need for this has become even more clear. Thanks to a grant awarded by the national Mondriaan Fund, my position at SAMA has been made possible for a period of approximately one and a half years to design and embed a new collection policy.


2022

As Collection Manager, my task in the coming period is to design a collection policy aimed at research and development. I will research how we can best unlock the collection using new media, such as Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR). In the absence of standardized or exemplary guidelines in this area, we hope to develop a working method that sets an example for other institutions working with street art. Fully digital access to the collection, using new techniques, is a lengthy process, but in the form of pilots results will be achieved more quickly that the public can use. I will also set up the digital registration system in such a way that the works of art are associated with the collection of individual objects that have yet to be registered, such as stencils, sketches and stickers. In doing so, I will investigate how we can document the social context of the works of art in context. The majority of the collection has been created in a participative way, which makes the collection a valuable source of information about the community in Amsterdam Nieuw-West, about which little has been documented at heritage institutions. The collection also tells about the area developments and many works of art address political and social issues that play a role on a global level, such as human rights, online privacy, capitalism and ecological justice. In a rapidly changing society, SAMA's collection tells stories that should not be forgotten. Because SAMA originated as a grassroots initiative as part of the local community, its own history and the social impact that SAMA has on the neighbourhood also contributes to the story of the community.


I’m looking forward to a year full of development!


252 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page